PERFORMATIVITY Educational Art Project 2012

For English scroll down

З 7 серпня незалежна перформанс-група TanzLaboratorium розпочинає другий сезон мистецько-освітнього проекту ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ 2012.

Цього року проект буде мати справу з такими питаннями, як
“Що є тілесним? Що є особистим? Що є політичним?”

Ми пропонуємо працювати над цими питаннями саме у такій послідовності, від тіла до політики, не спираючись на будь-яке вже існуюче готове знання.

Яким чином ці питання взаємопов’язані?
Як можна дослідити різні аспекти “політичного”?
Чому “для появи політичного має постати тіло”?
Що таке “спільне”?

“Якщо більшість відкине історичну та структурну модель влади, стане можливим сказати, що весь світ є меншість, потенціальна меншість.”
(Дельоз, “Оne less manifesto”)

Чи можна окреслити “перформативне мистецтво” як зону міноритарності, як модель того, що не здатне вступати у владні відносини?

Спільний досвід перформативності, парадоксальності та тілесних практик пропонується усім учасникам проекту як відмінний від звичних форм комунікації, і як спроба досягти неможливої конвенції, завдяки якій політика може стати непотрібною.

Проект складається з трьох блоків, що представлені інтенсивним воркошопом, майстернею та лабораторією:

07.08 – 11.08 (11:00 – 17:00)
Американські перформери Олів Берінга та Отто Рамстад (BodyCartography Project) проведуть воркшоп “Super Nature”, використовуючи практику Body-Mind Centering (www.bodymindcentering.com/About/), в якому досліджуватиметься “тваринне нутро функціонування соціальних груп, розкриваючи конфлікти між “цивілізованою” поведінкою та “природними інстинктами”.

Цей воркшоп досліджує особливі стани руху – необроблені, інтуїтивні, прозорі та первісні. Такі якості генеруються вмістами та відчуттями тіла, через підсилення тілесних імпульсів та матеріалу, спричиненого соціальними взаємодіями у публічному просторі.

Учасники будуть разом шукати емпатію (як здатність поділяти відчуття іншої особи так, як свої власні) через танець, виробляючи хореографію з соціальної поведінки та соматичної роботи Body-Mind Centering®.

BMC, що його було розроблено Бонні Бейнбрідж Коен, «…є цільним підходом до досвіду перетворення через перенавчання людини та зміну патернів руху. Цей досвід ґрунтується на втіленні та застосуванні анатомічних, фізіологічних, психофізичних принципів, з використанням руху, доторку, голосу та розуму. Це вчення веде до розуміння того, як розум виражає себе через тіло та тіло – через розум.»

За допомогою цих елементів ми будемо створювати характерну хореографічну мову персональних рухів та застосовувати її до перформансу.

Останній день воркшопу буде відкритий для публіки.
—————————
Олів Берінга та Отто Рамстад, які уособлюють проект BodyCartography з Міннеаполісу, США, є сертифікованими викладачами Body-Mind Centering®.
Вони досліджують співчуття та фізичність простору у міському, домашньому, дикому та соціальному середовищах, через роботу з танцем, перформансом, відео та інсталяцією.
Їхні роботи варіюються від інтимних соло на вулиці або сцені до великих групових танцювальних робіт на вокзалах, від коротких експериментальних фільмів у національних парках до складних сценічних робіт з використовуванням відео та звукових інсталяцій.
Їх роботи були презентовані у США, Канаді, Новій Зеландії, Японії, Європі, Росії та Південній Америці. Серед них – недавня робота у Ліонській опері та робота, що готується на замовлення Walker Art Center у Міннеаполісі під назвою Super Nature. Більше інформації на http://www.bodycartography.org/

Цей воркшоп організовано за допомогою гранту від CEC ArtsLink.

13.08 – 17.08 (13:00 – 18:00)
Майстерня TanzLaboratorium буде працювати з відмовою від наміру.
Відмова від наміру як (особиста) практика політичного.

Тілесні рефлекси, що трансформуються у спосіб мислення за допомогою бачення власного наміру дії та вибору з кількох можливих варіантів.
31.08 – 05.09 (11:00 – 17:30)
Австрійський перформер Олег Суліменко проведе лабораторію “Історії. Сцена”, в якій учасники будуть працювати зі своїми особистими історіями, розглядаючи та аналізуючи такі поняття як сцена-перформер-глядач, створюючи невеличкі перформанси.
TANZLABORATORIUM та АВСТРІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ презентують проект для танцівників, акторів, перформерів і художників; для тих, хто хотів би розповідати свої історії (реальні або фіктивні) екстраординарними засобами. Використовуючи наше тіло, голос, текст, об’єкти, ми будемо працювати зі своєю історією: особистою, вигаданою, автобіографічною; з політичними та історичними подіями.

Також в рамках проекту відбудуться перформанси:

10.08 (19:00)
Перформанс Олів Берінга та Отто Рамстад (BodyCartography Project)

05.09 (19:00)
Перформанс Олега Суліменко

Цього року проект підтримано Австрійським Культурним Форумом та CEC ArtsLink.

Мар’яна Матвейчук. Досвід вивчення тіла. 


PERFORMATIVITY Educational Art Project 2012

This year the project deals with the questions:

“What is the bodily? What is personal? What is political?”

We propose working with these questions in precisely this order, from the body to politics, without relying on any existing prior knowledge.

How are these questions interrelated?

How can we investigate various aspects of “the political”?

Why is it that “for politics to take place, the body must appear” (J. Butler)?

What is the “common”?

“If the majority removes the historical and structural model of power, it will become possible to say that the whole world is a minority, a potential minority.” (G. Deleuze, “One Less Manifesto”)

Can we delineate “performative art” as a zone of minority, as a model of that, which is not capable of entering into power relations?

All project participants are invited into the common experience of performativity, paradoxicality and physical practice as distinct from usual forms of communication, and as an attempt to reach an impossible convention that could make politics unnecessary.

This year the project consists of three blocks:

07.08 – 11.08 (11:00-17:00)
American performers Olive Bieringa and Otto Ramstad (BodyCartography Project) will lead the workshop “Super Nature”, incorporating the practice of Body-Mind Centering (www.bodymindcentering.com/About/), and exploring “the animal underbelly of how social groups operate, with their capacity to embrace and exclude, unveiling conflicts of behavior between being ‘civilized’ versus giving into ‘natural’ instincts.”
This workshop will investigate movement states that are raw, intuitive, transparent and primal. These qualities will be generated from the contents and sensations of the body, the amplification of body impulses and material elicited from social interactions in social and public spaces. Together participants will investigate empathy through dancing with others, generating choreography from social behavior and somatic research in Body-Mind Centering®. BMC is an experiential study based on the embodiment of anatomical, physiological, psychophysical and developmental principles, utilizing movement, touch, voice and mind. This study leads to an understanding of how the mind is expressed through the body and the body through the mind. With all of these elements we will create a very distinctive choreographic language with movement invention that is behavioral, reflexive and personal and apply that to performance.

The public is invited to view the final afternoon of the workshop.

More information at http://www.bodycartography.org/

“Super Nature” is made possible in part with funds from CEC ArtsLink.
13.08 – 17.08 (13:00-18:00)
The Workshop with TanzLaboratorium will deal with refusing intent.

31.08 – 05.09 (11:00-17:30)
Austrian performer Oleg Soulimenko will lead the performance laboratory “Histories. Stage” where participants will work with their own personal histories, examining and analyzing the phenomena of stage–performer–audience, and creating small performances.

10.08 (19:00)
Performance-installation – Olive Bieringa and Otto Ramstad (BodyCartography Project)

05.09 (19:00)
Performance – Oleg Soulimenko

PERFORMATIVITY 2012 is made possible through the generous support of the Austrian Cultural Forum in Kyiv and CEC ArtsLink (USA).